Asistentka jako klíčová pozice pro efektivní fungování kanceláře a nastavení základů operativní firemní kultury.

Modul 1:
Porozumění v životě asistentky -  Klíčová dovednost porozumět a pochopit zadání

1)    Komunikační techniky a jejich přínos pro úspěšnou kariéru asistentky

-    Princip porozumění
-    Dovednost sdělení a vnímání pocitů
-    Čtení neverbálních signálů

2)    Aktivní naslouchání na počátku porozumění a zvládání náročných úkolů

-    Trénink aktivního naslouchání
-    Dovednost efektivního a korektního kladení otázek
-    Empatická cvičení
-    Dovednost proaktivní a konstruktivní zpětné vazby

3)    Porozumění na základě techniky komunikačních typů

-    Základní komunikační typy
-    Rychlé rozpoznání komunikačního typu
-    Jak s jednotlivými komunikačními typy jednat, komunikovat, vyjít
-    Jak získat profesionální nadhled při komunikaci s jednotlivými typy – trénink

Modul 2:
Pozitivní asertivita v praxi asistentky – jak zvládat pochvalu, kritiku a držet situaci pevně v rukou

1)    Archetypální vzorce chování v praxi asistentky

-    Sebereflexe účastníků tréninku
-    Rozbor situací z praxe
-    Výhody a nevýhody archetypálních vzorců chování

2)    Transakční analýza – jak přirozeně vycházet s okolím

-    Blok transakční analýzy – chování rodič, dítě, dospělý
-    Využití transakční analýzy v praxi asistentky
-    Přirozený respekt okolí – výhody korektního chování

3)    Pozitivní asertivita

-    Asertivita – základy pro vyváženou pozici
-    Pozitivní vyjadřování a jeho kouzlo
-    Pozitivní reakce
-    Získání respektu díky proaktivnímu a pozitivnímu jednání

Modul 3:
Technické a korespondenční nástroje pro práci asistentky

1)    Historické a archaické pracovní nástroje

-    Sebereflexe a zkušenosti
-    Pravidla pro práci s „papírovými“ nástroji a základní archivování
-    Plánování a prezentace v analogovém prostředí

2)    Současnost a alternativy k tradičním formám práce asistentky

-    Technika na pracovišti
-    Efektivní práce s Office nástroji
-    Výhody a nevýhody technických digitálních řešení

3)    Asistentka v Outlooku

-    Práce s poštou
-    Práce s diářem
-    Práce s poznámkami
-    Hromadná korespondence v Outlooku
-    Síťové prvky a propojení s dalšími aplikacemi a programy

4)    Asistentka ve Wordu a korespondenci

-    Korespondenční usnadnění a triky
-    Jednoduchá řešení složitých a pracných zadání
-    Tajné tipy pro práci ve Wordu

5)    Asistentka v Excelu a jednoduchém databázovém filtrování

-    Tabulky a jejich jednoduché využití
-    Práce se složitými tabulkami a již vytvořenými excelovskými soubory
-    Efektivní využití a triky a tipy pro asistentskou práci v Excelu

6)    Asistentka v PowerPointu a dalších prezentačních nástrojích

-    Prezentační nástroje současnosti
-    PowerPoint v praxi asistentky
-    Další prezentační programy
-    Multimédia v prezentaci současnosti

7)    Zvládání základní kancelářské techniky a jejího nastavení pro potřeby v běžné praxi asistentky

-    Sebereflexe a zkušenosti s technikou
-    Síťové prvky v přehledu
-    Multifunkční zařízení
-    Monitory – nastavení a kalibrace
-    Dataprojektory a další zobrazovací zařízení
-    Synchronizace různých zařízení
-    Technická práce s telefonem současnosti

Modul 4:
Stres management a Time management profesionální asistentky

1)    Čas jako téma

-    Sebereflexe – vztah k času a jeho hodnota
-    Vlastní snímek využití času
-    Motivační struktura změny

2)    Time management

-    Zloději času
-    Stanovení cíle
-    Sounáležitost cílů
-    Stanovení priorit
-    Práce s prioritami
-    Dosahování výsledků
-    Zásady plánování

3)    Podstata stresu

-    Biologická podstata stresu
-    Stresory
-    Přirozená ochrana proti přetížení
-    Motivace a demotivace ve stresu

4)    Zvládání stresu

-    Budování odolnosti
-    Techniky otužování
-    Příprava na stres
-    Profesní stres

5)    Syndrom vyhoření

-    Podstata syndromu vyhoření
-    Stádia syndromu vyhoření
-    Sebereflexe a měření stresu
-    Identifikátory syndromu vyhoření
-    Zdravá a kritická stádia

6)    Techniky relaxace a regenerace pro zvládání stresu a vyhoření

-    Rychlá relaxace
-    Dechová cvičení
-    Kontrakční a uvolňovací cviky
-    Napětí a uvolnění hladkého svalstva
-    Mentální uvolnění
-    Relaxační techniky
-    Základy autogenního tréninku

Modul 5:
Profesionální asistentka – Etiketa a její pracovně společenská část

1)    Obecná východiska etikety

-    Nejsme si rovni
-    Společenský význam v etiketě – osoby
-    Sebereflexe a zkušenosti s etiketou a protokolem

2)    Etiketa na pracovišti

-    Firemní kultura a etiketa
-    Společenská významnost pozice asistentky
-    Odpovědnost společensky významnější osoby
-    Nadřízení a podřízení v rámci etikety

3)    Úkoly asistentky v rámci etikety a protokolu

-    Vítání, uvádění hostů
-    Přijímání návštěv
-    Tvorba a prezentace programu schůzky a návštěvy
-    Koordinace pozvánek a přípravy setkání v časových intervalech
-    Zasedací pořádek
-    Uspořádání stolu a místnosti
-    Občerstvení a protokol obsluhy a řešení dalších potřeb

4)    Nepříjemné situace v rámci etikety a kritická řešení

Podrobná osnova kurzu Klíčové prvky personálního marketingu

Základní prvky marketingu
Marketingové prostředí a analýzy z pohledu personálních zdrojů
Nábor a výběr spolupracovníků
Adaptační proces v pracovním cyklu zaměstnance
Role managementu v personálním marketingu
Práce s firemní kulturou a stanovení odpovědnosti a pravomocí
Firemní kultura kooperace a rozvoje lidských zdrojů
Stabilní týmy a jejich kooperativní propojení
Přehled prvků úspěšného personálního marketingu
Rozvoj personálního marketingu v různých etapách ekonomického cyklu
Mezigenerační spolupráce a práce s různými generacemi při rozvoji týmu

 

Základy marketingové komunikace

Probíraná problematika:

Úvod do marketingové komunikace:

teoretická východiska marketingové komunikace
souvislost marketingové komunikace s ostatními nástroji marketingového mixu
cíle a strategie marketingové komunikace

Marketingové nástroje komunikačního mixu a jejich základní charakteristika a vhodnost využití

Reklama, podpora prodeje a přímý marketing v kontextu komunikačního mixu
Public relations, osobní prodej a sponzoring v kontextu komunikačního mixu
Internetová a on-line marketingová komunikace, virální marketing
Guerilla marketing
Buzz marketing

Etické aspekty v marketingové komunikaci (legislativní rámec a regulace)

Plánování marketingové komunikační kampaně´

Příprava, realizace, kontrola marketingové kampaně
Tvorba rozpočtu na komunikaci ve firmě
Možnosti měření efektivnosti marketingové komunikace firmy

 

Podrobná osnova kurzu Adaptační proces = imunita proti fluktuaci
Úvod, seznámení s cíli a programem, očekávání
Problematika adaptace zaměstnanců na nové podmínky organizace

Specifika sociální a profesní adaptace
Význam adaptačních programů
Zkušební a adaptační doba – rozdíl a cíle
Problematika úvodního rozhovoru

Co udělat pro efektivní adaptaci - rámec daný hodnotícím systémem

Nejvhodnější výběr (adaptace, orientace, tailoring – „místo na míru“)
Hlediska zařazení zaměstnance na pracoviště
Nastavení adaptačního plánu – indikátory úspěšné adaptace
Stanovení efektivního postupu zaškolení zaměstnance
Průběžná kontrola (ve zkušební době/na nové pozici)
Vyhodnocení zkušební doby – struktura pohovoru
Plány osobního rozvoje a kariérního postupu v rámci organizace

Jak nastavit adaptační plán

Závazný dokument pro obě strany
Co nejkonkrétnější kroky v rámci zaškolení
Nastavení termínů
Co lze kontrolovat a vyhodnocovat
Podpora a hodnocení
Vyhodnocení

Školení a rozvojový program

Úvodní školení, orientace a seznámení
Příprava sady školení pro nováčky
Stínování a zaškolování v praxi
Role mentora a co se od něj očekává
Ověření získaných znalostí a dovedností

 

 

Profesionalní asistentka

Role asistentky, postavení v hierarchii firmy, vzhled asistentky

Seznámení s pravidly správného telefonování

Seznámení s pravidly správné písemné, E-mailové formy

Osobní komunikace, asertivita, loajalita

Komunikace s nadřízeným, vymezení úkolů a určení pravidel

Třídění, předávání a práce s informacemi

Základy etikety

Samostatný blok zaměřený na „odnes si to, co potřebuješ“